Kurumsal

Seyahat Acenteliği Meslek İlkeleri

Kabul Tarihi 03.12.1995


GENEL MESLEK KURALLARI

1- Acentacı, bir seyahat acentasının sahibi ya da sorumlu müdürü olarak çalışan ve Türk Turizmine hizmeti şiar edinmiş kişidir.
2- Acentacı, mesleki faaliyetleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine saygılı, bu nitelikleri korumak konusunda duyarlı tavırlar içinde bulunur. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine ve bütünlüğüne karşı görüş ve tavırlar içindeki kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunamazlar. Acentacı sıfatı ile T.C.’nin temel niteliklerine aykırı beyanlarda bulunamazlar.
3- Acentacı, basiretli tacir, namuslu insan, sorumlu vatandaş olarak faaliyetlerini sürdürür.
4- Acentacı, hukuka saygılı, yargıya itaatkar davranır.
5- Acentalar arasında küçük, büyük, üstün vasıflı, düşük vasıflı, eski, yeni ayırımı yoktur. Acenta, ticari işletme olarak Devlet, Turizm Bakanlığı, TÜRSAB önünde eşittir.
6- Acentacı, tüm çalışma ve davranışlarında Türk Turizmine zarar vermemeye titizlikle dikkat eder.
7- Acentacı, mesleğin itibarını zedeleyecek her tür tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.
8- Acentacı, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde yürütür.
9- Acentacı, TÜRSAB tarafından kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır.
10- Acentacı, kanunen bulunduğu başkaca mevkii ve olanaklarının mesleki çalışmalarına ticari anlamda etkili olmamasına dikkat eder.
11- Acentacı kanunen bulunduğu başkaca mevkii ve olanaklar sayesinde kendisine veya sahibi olduğu veya çalıştığı kuruluşlara iş sağlama niteliğindeki çalışmalardan kaçınır.
12- Acentacı, kanunen bulunduğu başkaca mevkii nedeniyle sahip olduğu sıfatları ticari çıkarları için kullanamaz.
13- Acentacı, kendi ilan ve reklamlarında gerçeğe aykırı, okuyanı yanıltan ifadeler kullanamaz.
14- Acentacı, ilan ve reklamlarında başka bir meslekdaşını karalayan ifadeler kullanamaz.
15- Acentacı, ilan ve reklamlarında haiz olmadığı sıfatları kullanamaz.
16- Acentacı, ilan ve reklamlarında gereksiz ve haksız olarak bir işi yapmaya tek yetkili olduğunu belirtemez.
17- Acentacı, mesleği nedeniyle öğrendiği her tür sırrı saklar.
18- Acentacı, müşterilerini belirli yerlerden alışverişe zorlamaz, bu konuda çalışanlarına ve rehberlerine baskı yapamaz, bu kişilerin baskı yapmasını önler.
19- Acentacı, mesleki faaliyetlerinden doğan borçlarını zamanında öder, taahhütlerini eksiksiz yerine getirir.
20- Acentacı, mesleki faaliyetlerini bizzat kendisi düzenler, başkaca kişi, kuruluş, tur operatörü veya acentanın mesleki faaliyetlerini yönetmesine izin vermez.
21- Acentacı, yetkili çalışanları dışında iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin kendi acentası adına beyanda ve taahhütte bulunmasına engel olur.
22- Acentacı, çalışanlarının da meslek kurallarına uygun davranmasından sorumludur.
23- Acentacı, kamuoyunu yanıltacak, iltibasa yol açacak ilan, reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerini yapamaz.
24- Acentacı, merkez ve şubelerin bulunduğu işyerlerinde acentalık faaliyeti ile bağdaşmayan işler yapılmasına engel olur. İşyerlerinin meslek onur ve ciddiyetine yakışır nitelikte olmasına dikkat eder.
25- Acentacı, müşterisinin hakkını her yerde (çarşıda, konaklama, ağırlama tesislerinde, taşıma araçlarında vb.) korur.
26- Hiçbir acenta, turun ya da programının uygulanmaya başladığı andan itibaren sonuçlanıncaya kadar grubunu ya da müşterisini bırakamaz. Ancak, müşterinin zor durumda kalmadan ülkesine, konaklama tesisine, konsolosluğa dönüşünü sağlamak ve TÜRSAB’a bilgi vermek kaydıyla müşteriye hizmetini durdurabilir.
27- Acentacı, konaklama ve ağırlama tesislerinde bu tesislere zarara uğratmak amacıyla mükerrer rezervasyon yapmaz.


MESLEKTAŞLAR ARASI İLİŞKİLER

28- Acentacı, tur, program benzeri ürünleri maliyetinin altında satamaz. Uçak bileti gibi ürünlere herkes için uygulanan komisyonları müşteriye veremez, bunu ilan edemez. Başkalarının finansını meslektaşlarına karşı haksız rekabet için kaynak olarak kullanamaz. *Banka ve benzeri finans kuruluşlarının acentalar adına ilan ve reklam vermesi yasaktır. Haksız rekabet teşkil edecek indirim ve teşvik uygulamalarından yararlanmaları meslek ilkelerine aykırılık teşkil eder. (*: 6-7 Aralık 1997, 13.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)
29- Acentacı, meslekdaşı yanında çalışanların meslekdaşını zor durumda bırakacak şekilde işten ayrılmaları için çalışma yapamaz.
30- Acentacı, meslekdaşının çalışanları ile meslektaşı hakkında gizli bilgileri almak amacı ile ilişki kuramaz.
31 Acentacı, meslekdaşı yanından ayrılmış çalışanları işe almadan önce meslekdaşına bilgi verir.
32- Hiçbir acentacı, meslekdaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz. Bu yoldaki şikayetlerin merci’i yalnız TÜRSAB’tır.
33- Hiçbir acentacı, herhangi bir meslekdaşı, özellikle rakip durumdaki meslekdaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini ve düşüncelerini alenen belirtemez.
34- Acentacı, başka bir acentaya ya da tur operatörüne bağlı olarak çalışan başka bir acentanın yapmakta olduğu işin kendisine verilmesi durumunda öncelikle diğer acentaya bilgi verir.
35- Acentacı, başka bir acentayı bırakıp kendisi ile çalışmaya başlayan acenta, tur operatörü veya kurumların bırakılan acentaya olan borçlarını ödemeleri için çaba gösterir.


ACENTALARIN TÜRSAB VE TURİZM BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

36- Acentacılar veya acentacı - TÜRSAB arasında özeldir kaydı taşıyan yazışmalar yazanın rızası alınmadan açıklanamaz.
37- Acentacı, meslekdaşı, aleyhine açtığı dava ve icra takiplerinden 15 gün içinde TÜRSAB’ı haberdar eder.
38- Acentacı, Türk Turizmine zarar verecek faaliyetlerinden yetkilileri ve TÜRSAB’ı haberdar eder.
39- Acentacı, kaçak acentalık faaliyetlerinde bulunanları TÜRSAB’a, Mülki İdareye ve Turizm Bakanlığı’na bildirir.
40- Acentacı, parasını tahsil edemediği yabancı seyahat acentaları ve tur operatörlerinin isimlerini, belge fotokopileri ile birlikte TÜRSAB’a bildirir.
41 -Acentacı, TÜRSAB tarafından kendisine yazılan yazılara mümkün olan en kısa zamanda ve en geç 3 gün içinde cevap verir.
42- Acentacı, TÜRSAB tarafından verilen görevleri yerine getirir.
43- Acentacı, TÜRSAB tarafından düzenlenen faaliyetlere katılır.
44- Acentacı, Turizm Bakanlığı ile olan ilişkilerinde mesleğin onur ve şahsiyetini koruyacak şekil, üslup ve tavır içinde olur.
45- Acentacı, Turizm Bakanlığı tarafından kendisi hakkında başlatılan soruşturmayı öğrendiğinde TÜRSAB’a bildirir.
46- Acentacı, TÜRSAB Genel Kurullarına ve Bölgesel Kurul toplantılarına katılmaya ve oy kullanmaya özen gösterir.
47- Acentacı, yabancı ülkelerde karşılaştığı Türkiye ve Türk Turizmine karşı davranışları TÜRSAB’a bildirir.


ŞİKAYET USULÜ, İNCELEME VE YAPTIRIM

48- Yukarıda yazılı meslek kurallarına uyulmadığına ilişkin şikayet, bilgi ya da belgeler TÜRSAB Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu ilk incelemesi sonucu dosyayı cezai yönden incelenmesi istemi ile TÜRSAB Disiplin Kuruluna iletir ya da incelemeye gerek olmadığına karar verir. Disiplin Kurulu, Meslek Kurallarına uymadığı saptanan acenta hakkında Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 18. ve 19. maddeleri hükümleri çerçevesinde karar verir.


YENİ KURALLAR

49- Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere TÜRSAB Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a gündeme ilişkin hükümlere uyma şartı ile yeni teklifler getirebilir.


YÜRÜRLÜK

50- Yukarıda yazılı meslek kuralları Genel Kurulun kabulüyle yürürlüğe girer.